Plant Life of the Monastery of the Holy Spirit

by Jim Allison

 

ERICACEAE

Kalmia latifolia Linnaeus, "mountain-laurel"

Monastery of the Holy Spirit, 2011-05-02

 

Monastery of the Holy Spirit, 2012-09-09

 

Monastery of the Holy Spirit, 2012-09-23