Plant Life of the Monastery of the Holy Spirit

by Jim Allison

 

ASTERACEAE

Ambrosia trifida Linnaeus var. trifida, "giant ragweed"

Monastery of the Holy Spirit, 2013-09-16